Meteen naar de content

Betaal achteraf met Klarna  Klarna

  Algemene voorwaarden

  Laatst bijgewerkt: 30-04-2024

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

  Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  Dag: kalenderdag;

  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  E-mailadres: info@novela-amsterdam.nl
  Naam: K. Pals Solutions
  Kamer van Koophandel: 91381630
  BTW-nummer: NL004887481B13

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.

  Artikel 4 - Het aanbod

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

  Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  - De prijs, zonder douaneafhandelingskosten en invoeromzetbelasting. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst zal de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten toepassen met betrekking tot invoer. Deze regeling is van toepassing als de goederen in het EU-bestemmingsland worden ingevoerd, wat in dit geval het geval is. De post- en/of koeriersdienst int de BTW (al dan niet samen met de geheven douaneafhandelingskosten) van de ontvanger van de goederen;
  - Eventuele verzendkosten;
  - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - Of het herroepingsrecht van toepassing is of niet;
  - De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  - De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  - Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - De manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  - De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  - De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  - De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  - Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  - De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  - De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  - De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  - De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

  In geval van een duurtransactie is de bepaling in de vorige alinea slechts van toepassing op de eerste levering.

  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 6 - Recht op herroeping

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer meegedeelde vertegenwoordiger.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

  Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht de ondernemer binnen 14 dagen na ontvangst van het product hiervan op de hoogte te stellen. De consument moet dit melden via een schriftelijke kennisgeving/e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet kunnen bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.

  Indien de klant zijn wens om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht niet heeft geuit of het product niet binnen de in de paragrafen 2 en 3 genoemde termijnen aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten voor rekening van de consument.

  Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat er een sluitend bewijs van complete terugzending geleverd kan worden.

  Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument voor producten zoals beschreven in de paragrafen 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, ten minste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

  De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

  die door de ondernemer volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;
  die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  die snel kunnen bederven of verouderen;
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  voor losse kranten en tijdschriften;
  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
  voor hygiëneproducten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
  De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verricht;
  waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voor het einde van de bedenktijd;
  betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 - De prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

  In afwijking van de vorige paragraaf kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  Volgens artikel 5(1) van de Wet op de omzetbelasting 1968 ligt de plaats van levering in het land waar het vervoer begint. In dit geval vindt deze levering buiten de EU plaats. Vervolgens zal de post- of koeriersdienst de invoeromzetbelasting of de afhandelingskosten bij de klant innen. Daarom zal de ondernemer geen BTW in rekening brengen.

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voldoen. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enige adviezen betreffende het gebruik of de toepassing van de producten.

  De garantie geldt niet indien:

  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;

  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere levertijd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Duurovereenkomsten: duur, beëindiging en verlenging

  Opzegging

  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  Een overeenkomst met beperkte duur voor de regelmatige levering van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, kan de consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 - Betaling

  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de in artikel 6 lid 1 bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  Als een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 - Geschillen

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument in het buitenland woont.

  Artikel 16 - CESOP

  Als gevolg van de ingevoerde en vanaf 2024 verscherpte maatregelen met betrekking tot de 'Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Implementatiewet betalingsdienstaanbiedersrichtlijn)' en daarmee de invoering van het Centraal Elektronisch Systeem voor Betalingsinformatie (CESOP) kunnen betalingsdienstaanbieders gegevens registreren in het Europese CESOP-systeem.

  30 dagen retourbeleid

  Onze verzending is snel, betrouwbaar en zorgvuldig. We zorgen ervoor dat je bestelling veilig en op tijd aankomt, zodat je snel van je nieuwe aankopen kunt genieten.

  Klantenservice

  Novela is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur. Je kunt contact met ons opnemen via info@novela-amsterdam.nl.

  Voor 23:00 besteld, vandaag verstuurd

  We verzenden met PostNL en bieden altijd gratis verzending aan.